Aktien

Finansiella rapporter

Pressmeddelanden

Utdelningspolicy

Riskhantering & bolagsstruktur

Operationella mål

Finansiella mål

Investerare.

Aktien

EnklaHem Holding AB har totalt 1 020 stamaktier. Huvudägare i bolaget är VarBar Invest AB.

Finansiella rapporter

Här kommer finansiella rapporter publiceras.

Pressmeddelanden

Läs våra publicerade pressmeddelanden.

Utdelningspolicy

Enkla Hems övergripande mål är att skapa värde för bolagets aktieägare. Det görs genom att återinvestera i verksamheten för att skapa ytterligare tillväxt genom investeringar i nybyggnation, förvärv av fastigheter och investera i befintliga fastigheter. Utdelningen kommer därför bli låg eller utebli under de närmaste åren.

Riskhantering & bolagsstruktur

Vi arbetar löpande med riskidentifiering, riskvärdering och riskhantering inom samtliga processer i verksamheten. Finansieringen bygger på eget kapital samt krediter baserat på främst bankernas rekommendationer och riktlinjer. Belåningsgraden ska långsiktigt inte överstiga 70 procent relativt marknadsvärdet på Koncernens tillgångar. Det är essentiellt för koncernen att hålla en sund fastighetsbelåning. Alla fastighetsprojekt ligger i egna dotterbolag som är skilda från övriga verksamheter. Utöver detta ligger Förvaltning och Projektering/Produktion skilt från Fastighetsprojekten.

Operationella mål

 • Hyresintäkterna från bostäder ska långsiktigt utgöra minst 80 procent av Enkla Hem totala hyresintäkter.
 • Målsättningen är att producera för 70-75% av marknadsvärdet.
 • Årligen inventera ett minimum om 80% av samtliga kassagenererande enheter för att effektivisera och trygga kassaflödet.
 • Ett fastighetsbestånd om minst 1 Mdkr till år 2026 
 • 100% klimatneutrala 2050
 • Renovering av minst 200 lägenheter per år (när behovet finns)
 • På långsikt säkerställa produktionstakt på minst 400 lägenheter årligen
 • Organiskt och förvärvs tillväxt

Finansiella mål

 • Belåningsgraden ska långsiktigt inte överstiga 70 procent relativt marknadsvärdet på koncernens tillgångar.
 • Soliditet på koncernnivå ska uppgå till minimum 25 procent.
 • Räntetäckningsgraden ska som lägst vara 1,50 ggr.

Målet är att tillväxten i substansvärde och förvaltningsresultat ska skapas med en stabil och god finansiell ställning och med ett balanserat finansiellt risktagande.