Om oss

Vår verksamhet

Hållbarhet

Markanskaffning

Hållbarhet hela vägen.

Hållbart företagande och miljöcertifierade fastigheter

Hållbarhet ska genomsyra hela vår organisation dvs. från projektering till förvaltning. Att bygga och förvalta bostäder handlar dock om mer än att erbjuda våra kunder ett hem. Det handlar om att skapa ett bättre samhälle, där alla människor får utrymme att leva. Med bland annat ny teknik och innovativt skapande vill vi alltid göra lite mer. För oss betyder hållbarhet en hållbar framtid, ur såväl ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. 

Enkla Hem lägger stor vikt vid att erbjuda levande och trygga miljöer för våra kunder. Vi arbetar aktivt med att certifiera våra fastigheter enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad. Miljöbyggnad baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Genom Miljöbyggnad får vi en oberoende granskning av att byggnaden uppfyller krav inom energi, inomhusmiljö och material. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget brons, silver eller guld, där brons motsvarar dagens lagkrav.  

 

Socialt ansvar

Vi bryr oss om att ständigt utveckla vårt hållbarhetsarbete och vi lägger stor vikt i att engagera oss. Att alltid ha stor respekt för våra hyresgästers idéer och synpunkter är en viktig del i vårt arbete. Genom god affärsetik ska vi upprätthålla hög trovärdighet, såväl inom vår organisation som mot våra intressenter.

Vi vill att alla medarbetare på Enkla Hem ska uppfatta oss som en attraktiv arbetsgivare i världsklass med bra arbetsvillkor.

En inkluderande arbetsplats präglad av mångfald och jämställdhet – Genom mångfald och jämställdhetsarbete utvecklas och stärks organisationen och verksamheten.

Alla medarbetare det vill säga befintliga och potentiella framtida medarbetare ska ges möjlighet, individuellt och i samverkan, att utöva inflytande på det egna arbetet och på företagets verksamhet.

Alla medarbetare på Enkla Hem ska ta ansvar för ett agerande som motverkar korruption och skapa ett meningsfullt arbete som bidrar till ett tryggare samhälle och nöjda hyresgäster.

Att minimera vår miljöpåverkan är en självklarhet och tar även särskild hänsyn till såväl hälsa och säkerhet. Vi lägger även stor vikt i att erbjuda våra medarbetare en trygg arbetsmiljö där det är högt i tak och med möjligheten att utvecklas och växa, både som person och i yrkeslivet.

 

 

Miljöansvar

Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel – från projektering och produktion till förvaltning, ombyggnad och rivning. Just därför tänker vi långsiktigt i alla delar av vår verksamhet. Genom vårt aktiva och systematiska kvalitets-/arbetsmiljöarbete, vilket syftar till att långsiktigt utveckla arbetsmiljön och kvalitén, ger oss underlag för att driva förändring inom alla tänkbara områden så som projektutveckling, produktion, hållbarhet, kvalité samt förvaltning. Detta genomsyrar hela vår organisation och integreras i våra affärer samt beaktas i varje beslut som fattas.

I vårt långsiktiga och hållbara fastighetsägande vill vi kontinuerligt skapa bättre fastigheter, ett bättre hem, en smartare planlösning för förskolan, en genuin livskvalité samt förändringar som betyder något för den nuvarande och framtida hyresgästen. För att ständigt utveckla detta lägger vi stor vikt i att engagera oss och har stor respekt för våra hyresgästers idéer och synpunkter.

Enkla Hem producerar, förvaltar, och förädlar fastigheter och förutom att kvalitén och miljö är två extremt viktiga områden så är även effektivitet lika viktigt. Allt vi åtar oss görs med kvalité och effektivitet dvs. i rätt tid. Vi planerar förvaltning, byggnationer och renoveringar till minsta detalj för att kunna erbjuda energieffektiva och välplanerade samt yteffektiva bostäder. Vi ställer därför höga miljökrav på våra leverantörer och entreprenörer i samtliga processflöden dvs. allt ifrån transport till miljövänlig byggteknik.

Ekonomiskt ansvar

Enkla Hem ska skapa värde för ägaren, våra hyresgäster, finansiärer/investerare och för våra övriga intressenter ur ett långsiktigt perspektiv. God ekonomi för långsiktiga samarbeten och investeringar, bibehålla hög kreditvärdighet, grön finansiering, hållbarhet i byggskedet och bidra till ett tryggare samhälle är bara ett fåtal saker som vi genom samverkan med våra intressenter skapar en trygg och hållbar fastighetsportfölj. Genom att vara en stabil hyresvärd som fokuserar på nära och långsiktiga relationer, skapar vi en trygghet för våra hyresgäster idag och i framtiden.