Aktien

Finansiella rapporter

Pressmeddelanden

Utdelningspolicy

Riskhantering & bolagsstruktur

Operationella mål

Finansiella mål

Investerare

Aktien

Enkla Hem har totalt 1 000 aktier varav 998 A-aktier och 2 B-aktier. Huvudägarna i Enkla Hem är Aspehof Bostad AB, Emanuel Vardi AB och Simon Barpaulus AB.

Finansiella rapporter

Här kommer finansiella rapporter publiceras.

Pressmeddelanden

Läs våra publicerade pressmeddelanden.

Utdelningspolicy

Enkla Hems övergripande mål är att skapa värde för bolagets aktieägare. Det görs genom att återinvestera i verksamheten för att skapa ytterligare tillväxt genom investeringar i nybyggnation, förvärv av fastigheter och investera i befintliga fastigheter. Utdelningen kommer därför bli låg eller utebli under de närmaste åren.

Möt Emanuel Vardi

Möt Emanuel Vardi, VD för Enkla Hem, som berättar mer om vad vi på Enkla hem står för och vilka våra drivkrafter är. Allt för att vara en attraktiv och förenklande hyresvärd för våra hyresgäster i deras vardag. 

Riskhantering & bolagsstruktur

Vi arbetar löpande med riskidentifiering, riskvärdering och riskhantering inom samtliga processer i verksamheten. Finansieringen bygger på eget kapital samt krediter baserat på främst bankernas rekommendationer och riktlinjer. Belåningsgraden ska långsiktigt inte överstiga 55 procent relativt marknadsvärdet på Koncernens tillgångar. Det är viktigt för koncernen att hålla en sund och hälsosam fastighetsbelåning. 

Operationella mål

  • Målsättningen är att producera för 75-80% av marknadsvärdet.
  • Årligen inventera ett minimum om 80% av samtliga kassagenererande enheter för att effektivisera och trygga kassaflödet.
  • Ett fastighetsbestånd om minst 1 Mdkr till år 2030 
  • 100% klimatneutrala 2050
  • På långsikt säkerställa produktionstakt på minst 400 lägenheter årligen
  • Organiskt och förvärvs tillväxt

Finansiella mål

  • Belåningsgraden ska långsiktigt inte överstiga 55 procent relativt marknadsvärdet på koncernens tillgångar.
  • Soliditet på koncernnivå ska uppgå till minimum 25 procent.
  • Räntetäckningsgraden ska som lägst vara 1,50 ggr.

Målet är att tillväxten i substansvärde och förvaltningsresultat ska skapas med en stabil och god finansiell ställning och med ett balanserat finansiellt risktagande.