Om oss

Vår verksamhet

Hållbarhet

Markanskaffning

Projektutveckling.

Projektutveckling är kärnan i vår verksamhet för att dels fortsätta kunna förvekliga människors bostadsdrömmar, dels kunna erbjuda attraktiva hem med hög kvalité och standard till attraktiva hyresnivåer.

Vår strategi är att dels fortsätta skapa byggrätter genom att förvärva råmark eller mark under detaljplaneförändring och i samband med detta driva proaktivt planarbete tillsammans med kommunen, arkitekter och övriga intressenter.

Utöver skapandet av byggrätter så arbetar vi även proaktivt med förvärv av färdiga byggrätter från exempelvis den privata marknaden men även mark för bostadsutvecklingsprojekt från markanvisningstävlingar eller direktanvisning.

Mark som kan förvärvas från privata aktörer identifieras via vårt nätverk bland fastighetsägare, samarbetspartners och transaktionsrådgivare.

Markanvisningstävlingar innebär att kommunen bjuder in ett antal aktörer att i anbudsprocess lämna förslag på bebyggelse utifrån kommunens önskemål. Förslagen utvärderas av en jury som utser en vinnare som erhåller ensamrätt att förhandla med kommunen om förutsättningar för exploatering.

Vid en direktanvisning tilldelas kommunal mark till en exploatör utan konkurrensutsättning. Direktanvisningar kan tilldelas när en exploatör är initiativtagare till ett projekt eller på initiativ av kommunen utifrån ett särskilt önskemål om upplåtelseform eller mångfald.

Produktionsmodell

Det som skiljer sig i vår produktionsmodell jämfört med våra branschkollegor är att vi är väldigt anpassningsbara i produktionen och är inte beroende av något enskilt byggsystem eller liknande utan anpassar produkten utifrån projektets bästa och dess förhållanden. Att producera ”likartade hus” kan många gånger vara effektiva men kanske inte är det som är projektets bästa. Genom vår välplanerade och bearbetade leverantörskedja säkrar vi kompetens, inköp och leveransplanering. För att säkerställa hög kvalitet och få en bättre kostnadskontroll över produktionsprocessen har vi etablerat vitala nyckelfunktioner. Verksamheten har väl upparbetade kontakter med ett antal leverantörer som kan leverera de produkter som hyresgästerna, för såväl hyresbostadsfastigheter samt samhällsnyttiga fastigheter, efterfrågar och som följer Enkla Hems kvalitetsstandard.

Förvaltning

Förvaltningsverksamheten innefattar aktiviteter såsom fastighetsskötsel, teknisk förvaltning, ekonomisk förvaltning, uthyrning och hantering av felanmälningar. På Enkla Hem tar vi vårt förvaltningsuppdrag på stort allvar. Vårt fokus som förvaltare är att vara kundnära, vilket innebär världsklass servicegrad till alla våra kunder. Trygghet och tillgänglighet hos våra kunder är väldigt viktigt för oss vilket innebär att vi satsar medvetet med lokal förvaltning.

Vi på Enkla Hem arbetar löpande med feedback från alla våra intressenter. Detta är väldigt essentiellt för oss för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden och i syfte att säkerställa systematisk utveckling, kvalité och hållbarhet.